Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας από το 1988 εκδίδει την εφημερίδα «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»

 

Ο «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» αποτελεί το δημοσιογραφικό της όργανο στοχεύοντας στην πολιτιστική ενημέρωση και προβολή. Ως εφημερίδα ενός πολιτιστικού σωματείου ελέγχεται από τη διοίκησή του, η οποία και φέρει την όποια ευθύνη της έκδοσης και κυκλοφορίας της. Επίσης η νομική, επαγγελματική και δημοσιογραφική υπόστασή της εντάσσεται στα πλαίσια της ερασιτεχνικής ενασχόλησης και δημιουργίας μεταξύ των μελών του σωματείου.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εφημερίδας και με απόφαση του Δ.Σ. ορίζει:

α) τον εκδότη Διευθυντή
β) τους υπευθύνους ύλης
γ) τον υπεύθυνο σύνταξης
δ) τον υπεύθυνο διανομής
ε) τον αρμόδιο της ηλεκτρονικής υποστήριξης και
στ) την γραμματειακή υποστήριξη

Ο εκδότης – Διευθυντής είναι υπεύθυνος μαζί με την συντακτική επιτροπή για την ύλη της εφημερίδας και συνεργάζεται με τον αρμόδιο του ηλεκτρονικού σχεδιασμού και την επιμέλειά της. Δέχεται ή απορρίπτει συνεργασίες με μέλη και φίλους της Λέσχης. (αναδημοσιεύει κείμενα κατόπιν αδείας).

Εάν αλλάζει η περιοδικότητα (από τρίμηνη σε δίμηνη ή μηνιαία), αλλάζει η έδρα και μεταφέρεται αλλού, εάν επανεκδίδεται (συνεχίζεται η ανικανότητα έκδοσής του ή αλλάζει ο εκδότης διευθυντής, τότε υποβάλλεται στα ΕΛΤΑ αίτηση ως υπόδειγμα 1 και συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για να ενταχθεί η εφημερίδα στο τιμολόγιο της υπηρεσίας PressPost.

Σε κάθε περίπτωση μαζί με τα υποδείγματα 1 και 2 και την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υποβάλλουμε και ένα φύλλο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ όπου φαίνεται ποιά είναι η αλλαγή.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ

Η εφημερίδα εκτός από το εσωτερικό στέλνεται και στο εξωτερικό. Οι εφημερίδες που στέλνονται στο εξωτερικό ανάλογα με το βάρος τους γραμματοσημαίνονται. Η αποστολή στο εσωτερικό επιχορηγείται από το Υπουργείο και εντάσσεται στο τιμολόγιο της υπηρεσίας PressPost.

Οι αποστολές στο εσωτερικό χωρίζονται:

α) Στις αποστολές εντός της πόλεως Βέροιας (Τομείς 14 και θυρίδες)

β) Στις αποστολές εντός του Νομού Ημαθίας ως εξής:
1. Πρακτορεία
2. Αγροτικά δρομολόγια
3. ΛΟΙΠΑ Τ.Κ 59033 σύμφωνα με το υπόδειγμα 1

γ) Στις αποστολές σε άλλους Νομούς, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 η συμπλήρωση του οποίου μας βοηθάει για να έχουμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό φύλλων που διακινούνται καθώς επίσης και για το κόστος έκδοσης κάθε φύλλου. Αρχειοθετείται στον οικείο φάκελο. Ο υπεύθυνος διανομής αρχειοθετεί πάντοτε δέκα φύλλα από κάθε έκδοση.

Σε συνεργασία με την Γραμματεία φροντίζει για την ενημέρωση του αρχείου σε ποιά μέλη ή σωματεία θα σταλεί η εφημερίδα ώστε να εκτυπωθούν τα αυτοκόλλητα.

Υπάρχει χειρόγραφο μητρώο ελλιπές κατά αλφαβητική σειρά και κατά τομέα συμβουλευτικό.

Τέλος για να γνωρίζουμε τους κωδικούς αριθμούς νέων συνδρομητών φωτοτυπούμε σε χαρτί Α4 τους τομείς της Βέροιας κόβουμε τα χαρτάκια κατά τομείς και στέλνουμε στα ΕΛ.ΤΑ. γραφείο διανομής, τηλ. 2331066555 κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των νέων συνδρομητών για να τους καταχωρήσουν στον οικείο τομέα. Μετά από αυτό ενημερώνεται το αρχείο του Η/Υ και εκτυπώνονται τα αυτοκόλλητα.
Βέροια 23 Αυγούστου 2015

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος Τουμπουλίδης Νικόλαος