ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ [2006]
Του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία
«ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Άρθρο 1ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια, διεύθυνση Λ. Πορφύρα 1, Πανόραμα, ιδρύθηκε το 1955 και αναγνωρίστηκε δικαστικά με την υπ’ αριθ. 471/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας, που εγγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Σωματείων του ιδίου Πρωτοδικείου με αυξ. Αριθμό 11/1955. Μεταγενέστερα, το καταστατικό τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 305/1972, 430/1977 και 11/ΕΠ/1994 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, που εγγράφηκαν στα βιβλία Σωματείων του με α.α. 179/73 και 349/77, 205/1994 αντίστοιχα και τέλος με την υπ’ αριθμόν 46/ΕΜ/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας η οποία ενεγράφη στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Βέροιας με αύξοντα αριθμό 9/16-03-2004. 
Με το παρόν, το καταστατικό του τροποποιείται – κωδικοποιείται ως εξής :

 

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ
Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει με τη δράση των μελών του :
1. στη διάσωση και διατήρηση της ταυτότητας του Ποντιακού Ελληνισμού, κυρίως της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της γλώσσας.
2. Στη Διεθνοποίηση και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.
3. Στην ανέγερση μνημείων που να έχουν σχέση με τον Πόντο και την ιστορία του.
4. Στη συμπαράσταση στα αδελφά ποντιακά σωματεία, η ηθική, πνευματική και εάν είναι δυνατόν, η υλική τους ακόμη ενίσχυση, στην προσπάθεια να υλοποιήσουν ανάλογους σκοπούς.
5. Στην κοινωνική επαφή και επικοινωνία των μελών του, με σκοπό την καλλιέργεια και την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και αλληλεγγύης.
6. Στην ανάπτυξη των πνευματικών και ηθικών δυνάμεων των μελών του και γενικά η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την παράλληλη ψυχική και σωματική τους προαγωγή και βελτίωση, με διάφορες εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ.
7. Στην αποπεράτωση, επέκταση και εύρυθμη λειτουργία του Πνευματικού – Εκθεσιακού Κέντρου της Λέσχης.
8. Στην παροχή υποτροφιών σε απόρους αριστούχους Πόντιους σπουδαστές μέσων, ανωτέρων και ανωτάτων σχολών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
9. Στην οικονομική ενίσχυση κάθε φιλανθρωπικού ιδρύματος (γηροκομείου, ορφανοτροφείου κλπ.).
10. Στη συμπαράσταση προς τους αδελφούς Ποντίους ανά την υφήλιο.
11. Στην ίδρυση και λειτουργία τμημάτων χορού, θεάτρου, μουσικής, μουσείου κλπ..

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, η Λέσχη μπορεί να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α) Εκδηλώσεις μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
β) Εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, χορωδιακές εμφανίσεις κλπ.
γ) κυκλοφορία ποντιακής εφημερίδας και λοιπών εντύπων, παραγωγή και συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, λειτουργία ιστοσελίδας κλπ.
δ) Διαλέξεις, ομιλίες και συζητήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν τον Πόντο και την ιστορία του ευρύτερα.
ε) Η συλλογή λαογραφικού υλικού και η λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου.
στ) Οικονομική εξόρμηση μέσα και έξω από το Νομό Ημαθίας.
ζ) Συνεργασία με άλλους Συλλόγους, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και γενικά με κάθε αρμόδιο κατά περίπτωση παράγοντα της πολιτείας, ιδιαίτερα στο θέμα ολοκλήρωσης του Πνευματικού – Εκθεσιακού Κέντρου στο Συνοικισμό Πανοράματος Βέροιας.

Άρθρο 3ο ΜΕΛΗ
Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε ενήλικος (18 ετών) που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις και στον οποίο δεν συντρέχει κανένα κώλυμα από τα κάτωθι αναφερόμενα ή στο Νόμο, με αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών. 
Τα μέλη της Λέσχης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη:
Α) Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτά με τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις όσοι κατοικούν ή διαμένουν στο Νομό Ημαθίας και έλκουν Ποντιακή καταγωγή τουλάχιστον από τον ένα γονέα τους ή απώτερο ανιόντα τους (παππού-γιαγιά). Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορεί να ζητηθεί από το Δ.Σ. κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του σχετικού Νόμου, από δύο (2) μάρτυρες –όχι του συγγενικού του περιβάλλοντος- με το ανωτέρω περιεχόμενο.


Με τους παραπάνω εξομοιώνονται και όσοι ή όσες συνδέονται μαζί τους με σχέση γάμου ή με συγγένεια πρώτου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).


Οι παραπάνω εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
Β) Επίσης ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν και όσοι πληρούν τις ανωτέρω γενικές προϋποθέσεις, δεν πληρούν όμως τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, κι εφόσον έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και συμμετοχή στις δραστηριότητες της Λέσχης και επιθυμούν να συνδράμουν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και την επίτευξη των στόχων της. Οι ανωτέρω εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. με θετική ψήφο έξι 6/9 των μελών του. Ο αριθμός των μελών αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 του συνόλου των τακτικών μελών.
Γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη Λέσχη, με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. ή 10 τουλάχιστον μελών της Λέσχης, με αιτιολογημένη έκθεση η οποία κατατίθεται στο Δ.Σ., και σε περίπτωση αδράνειας του τελευταίου κατευθείαν στην Γ.Σ. ως εκτός ημερησίας διάταξης θέμα. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στη Γ.Σ., όχι όμως και το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολής της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψη της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει δοθεί. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Τα νέα μέλη μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την εγγραφή τους αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Γ.Σ., η τρίμηνη προθεσμία υπολογίζεται από την αρχική (αναβλητική) συνεδρίαση.
Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας ή μηνιαίας συνδρομής του μέλους για τρεις (3) συνεχείς φορές (έτη ή μήνες αντιστοίχως), συνεπάγεται τη διαγραφή του, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του, η οποία και αποστέλλεται στο μέλος και άπρακτη παρέλευση ενός (1) μηνός.
Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς το σύλλογο, αναβιώνει την εγγραφή του με την καταβολή των οφειλών του. Επίσης, θεωρείται τακτοποιημένο οικονομικά, εάν έχει καταβάλλει τις οφειλές των δύο τελευταίων ετών.

Η ετήσια συνδρομή (περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εγγραφής) ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, οπότε και θα ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος.

Άρθρο 4ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος της Λέσχης :
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του,
β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη Δικαστική απόφαση για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
δ) Στις περιπτώσεις που σαφώς προβλέπονται από το Νόμο (π.χ. κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση).

2. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του. Σε αυτή την περίπτωση η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση, και σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, θεωρείται ότι εκδόθηκε από την επομένη ημέρα γένεσης του κωλύματος, με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
α) Τα μέλη της Λέσχης, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό το οποίο με απόφαση της Γ.Σ. καθορίζεται ως ετήσια συνδρομή αυτών.
β) Τα μέλη της Λέσχης – υπό τους περιορισμούς του παρόντος καταστατικού – έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., να παίρνουν το λόγο, να κρίνουν τις αποφάσεις του Δ.Σ., να υποβάλλουν προτάσεις, να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και γενικά να παίρνουν ενεργό μέρος στις υποθέσεις του Συλλόγου. Επίσης ,όλα τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα και εντός των ορίων του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από τη Λέσχη οποτεδήποτε, οφείλουν όμως να τακτοποιήσουν τις υφιστάμενες ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Δ.Σ. και ισχύει από την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Άρθρο 7ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος διαγράφεται απ’ τη δύναμη της Λέσχης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν καθυστερεί αδικαιολόγητα επί τρεις φορές να καταβάλλει την ετήσια ή μηνιαία συνδρομή του και εφόσον προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί με έγγραφο.
β) Εάν υπαχθεί στα κωλύματα του παρόντος.
γ) Αν προβαίνει σε ενέργειες και πράξεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς του Συλλόγου ή δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του Συλλόγου ή παραβαίνει ουσιώδεις διατάξεις του παρόντος, αφού πρώτα κληθεί σε έγγραφη απολογία ενώπιον του Δ.Σ.
Η απόφαση για την διαγραφή τελεί πάντοτε υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από την Γ.Σ. στην οποία η διοίκηση οφείλει να θέσει υπόψη τη σχετική απόφαση. Η απόφαση του Δ.Σ. για την διαγραφή καθώς και η απόφαση της Γ.Σ. που την επικυρώνει, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήψη της.
Μόνο το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών μπορεί να αναβιώσει την εγγραφή του εφόσον τις καταβάλλει.
Επανεγγραφή μελών που διαγράφηκαν μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. εάν η διαγραφή είχε γίνει λόγω μη καταβολής οφειλών. Τα επανεγγραφόμενα μέλη θεωρούνται ως νεοεγγραφόμενα.
δ) Όλα τα μέλη υπόκεινται στην πειθαρχική αρμοδιότητα του Δ.Σ.

Αρθρο 8ο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
Τηρείται Μητρώο Μελών της Λέσχης, όπου περιλαμβάνεται κάθε κατηγορία μελών και τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και η οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη Λέσχη. Με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να τηρούνται και άλλα στοιχεία (π.χ. επάγγελμα, ομάδα αίματος, ιδιότητα δωρητή οργάνων), το οποίο και φέρει την ευθύνη φύλαξης των προσωπικών δεδομένων των μελών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο.
Άτομα που βοηθούν σημαντικά στο έργο της Λέσχης με χρηματική ή άλλη ενίσχυση (διάθεση υλικών, υποτροφιών κλπ.) είναι δυνατόν να ονομασθούν με απόφαση του Δ. Σ. Χορηγοί ή Δωρητές ή Μεγάλοι Δωρητές κλπ. Με απόφαση της Γ. Σ. ύστερα εισήγηση του Δ.Σ. μπορούν να ονομασθούν ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ. Κανείς όμως δεν μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία χωρίς την έγκριση της Γ.Σ..

'Άρθρο 9ο ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Λέσχης είναι οι τακτικές συνδρομές των μελών και τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κρατικές, δημοτικές επιχορηγήσεις, ή άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων, έσοδα από εκδηλώσεις, οικονομικές εξορμήσεις ή εράνους, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Συλλόγου.
Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σύλλογο γίνονται αποδεκτές πάντα επ’ ωφελεία απογραφής. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό, γίνονται δεκτές εφόσον δεν υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς του.
Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και απαρτία τουλάχιστον το 50% συν ένα αυτών. Η εκμετάλλευση ακινήτων της Λέσχης (π.χ. εκμίσθωση) επιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ.. Απαγορεύεται η εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των εγκαταστάσεων της Λέσχης, εκτός της περίπτωσης άφευκτης ανάγκης για κατασκευή νέων, οπότε επιτρέπεται με δικαστική απόφαση. Απαγορεύεται η συστέγαση του Συλλόγου με εμπορική επιχείρηση.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 10ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της Λέσχης.
1. Αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:α) έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού, β) απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη γ) εκλογή διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής δ)τον ορισμό του ποσού εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών, ε)την ανακήρυξη των επίτιμων μελών, στ) την αγορά ή την εκποίηση ακινήτων του Συλλόγου.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται:
Τακτικά μία φορά το χρόνο, την τρίτη (3η) Κυριακή του Ιανουαρίου, στα γραφεία της Λέσχης και ώρα 11.00, και σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης απαρτίας την τέταρτη (4η) Κυριακή του Ιανουαρίου, στον ίδιο χώρο και ώρα, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. και προβεί στις απαραίτητες δημοσιεύσεις κατά τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα.
Έκτακτα συνεδριάζει όταν το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/4 των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν, ή με αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής για θέματα που αφορούν την ταμειακή διαχείριση της Λέσχης, εντός μηνός από τις ανωτέρω αιτήσεις.
Σε κάθε περίπτωση Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση των μελών (σε έκτακτη Γ.Σ. δύναται να παραληφθεί η έγγραφη πρόσκληση με αιτιολογημένη απόφαση Δ.Σ. λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της) ΚΑΙ με δημοσίευση σε τουλάχιστον τρεις (3) –εφ’ όσον υπάρχουν- τοπικές ημερήσιες εφημερίδες, στην ιστοσελίδα της Λέσχης και με ανάρτηση ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Λέσχης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, στις οποίες δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις θα αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία, εντός οκτώ (8) ημερών από την πρώτη.
Κάθε Δ.Σ. έχει υποχρέωση στην 1η τακτική Γ.Σ. της θητείας του να καταθέτει εγγράφως απολογισμό έργου και οικονομικών στοιχείων του έτους που παρήλθε και αντίστοιχο προϋπολογισμό του έτους που ακολουθεί.
Στη 2η τακτική Γ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει συνολικό απολογισμό έργου και οικονομικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της θητείας του, για τον οποίο λογοδοτεί, ανακοινώνεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής από τα μέλη της για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και κατόπιν η Γ.Σ. εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και τον απολογισμό της οικονομικής του διαχείρισης. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 11ο ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ΄ αυτή το ½ συν ένα των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα το προηγούμενο οικονομικό έτος, έχουν μόνιμη κατοικία (και διαμονή) ή έχουν δηλώσει διαμονή στο Νομό Ημαθίας, και έχει παρέλθει τρίμηνο από την εγγραφή τους, το οποίο υπολογίζεται από τη σύγκληση της αρχικής συνεδρίασης. Στην επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το Καταστατικό. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Γ. Σ. εκλέγει πρόεδρο της συνέλευσης και Γραμματέα δια ανατάσεως της χειρός και προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις που παίρνει κάθε Γ.Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Επίσης, η Γ.Σ. δύναται να αποτυπώνεται σε μαγνητικά ή ηλεκτρονικά μέσα (μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, αποτύπωση σε DVD ή άλλο παρόμοιο μέσο).

Άρθρο 12ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται δια ανατάσεως της χειρός τριμελής εφορευτική επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού σφραγίσει μια άδεια κάλπη, παραδίνει σε κάθε εκλογέα που περιλαμβάνεται στον καταρτισθέντα εκλογικό κατάλογο ένα φάκελο σφραγισμένο από αυτήν με σφραγίδα επιλογής της και τη μονογραφή του πρόεδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης ένα ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους με απόλυτη αλφαβητική σειρά καθώς επίσης κι ένα ψηφοδέλτιο λευκό. Μετά ο εκλογέας οφείλει να αποσυρθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και εκεί θέτει μυστικά μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως σε αντίστοιχους υποψήφιους της επιλογής του, από την αριστερή πλευρά. Κατόπιν κλείνει το ψηφοδέλτιο και το τοποθετεί εντός του φακέλου που του έχει παραδοθεί και αφού προσέλθει και επιδείξει το φάκελο στην εφορευτική επιτροπή, το ρίχνει στην κάλπη. Απαγορεύεται στον εκλογέα να ψηφίσει εάν δεν έχει τηρήσει την ανωτέρω διαδικασία.
Η εφορευτική επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες. Για κάθε ένσταση που υποχρεωτικά θα υποβάλλεται εγγράφως, αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας ή αμέσως εάν κριθεί από αυτήν απαραίτητο για τη συνέχιση της διαδικασίας. Για τις ενστάσεις επί των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής αποφασίζει πενταμελής επιτροπή που απαρτίζεται τον πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. –οι οποίοι διατηρούν τα αξιώματά τους και σε αυτήν την επιτροπή- και από τα μέλη της απερχόμενης Ελεγκτικής Επιτροπής ή σε κώλυμά τους από μέλη τα οποία διορίζουν οι ίδιοι. Αναφορικά με τη διαδικασία των εκλογών, σε περίπτωση αμφιβολιών, ισχύει ό,τι και στις εθνικές εκλογές. 
Είναι δυνατό να προβλεφθεί και να επιτραπεί με απόφαση Γ.Σ., με την απαρτία του άρθρου 11 παρ. 1 και απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία και με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 13ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ε. Ε. είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ. Σ. μαζί με το Δ. Σ. με θητεία όση και αυτό, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Μαζί με τα τακτικά εκλέγονται και δύο (2) τουλάχιστον αναπληρωματικά μέλη.
Η Ε. Ε. εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της και είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. τακτικά, τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες, και εκτάκτως, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Ό,τι προκύψει από τον έλεγχο, το καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών που υπάρχει για το σκοπό αυτό. Στην τακτική Γ. Σ. που γίνεται το δεύτερο χρόνο της θητείας του Δ. Σ., υποβάλλει την έκθεση για τη διαχείριση του Δ. Σ. που είναι υπόλογο. Η Ε. Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο από τα τακτικά μέλη της. Η Ε. Ε. μπορεί, όταν διαπιστώσει ανωμαλίες στη διαχείριση του Δ. Σ., να καλεί τα μέλη της Λέσχης σε Γ. Σ. με φροντίδα του Προέδρου του Δ. Σ. και, αν αυτός αρνηθεί ή κωλυσιεργήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών, με δική της μέριμνα.

Άρθρο 14ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Λέσχη διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με διετή (2ετή) θητεία, το οποίο εκλέγεται μεταξύ των τακτικών μελών της Λέσχης από Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία.
Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η θητεία δύναται να αναπροσαρμοστούν με απόφαση Γ.Σ., με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 1.
Η Γ.Σ. εκλέγει εκτός από τα εννέα (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ. και έξι (6) αναπληρωματικά.


Οι υποψηφιότητες είναι δημόσιες και υποβάλλονται στη Γραμματεία της Λέσχης –με απόδειξη- πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών –και σε περίπτωση αναβολής της από τη νέα ημερομηνία- εγγράφως και αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.


Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των εννέα τακτικών υποψήφιων μελών του Δ.Σ., αλλά όχι και των έξι αναπληρωματικών, τότε ορίζονται επί τόπου από την Εφορευτική Επιτροπή ως αναπληρωματικά μέλη όσα υπολείπονται, με αυτοπρόταση ή ετεροπρόταση, με την προϋπόθεση αποδοχής της από τον προτεινόμενο. Τα αναπληρωματικά μέλη που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνουν χωρίς τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο αλλά με τη σειρά δηλώσεως τους ή τυχαία σειρά, τη λίστα αναπληρωματικών που προκύπτει από την ψηφοφορία.


Εάν δεν συμπληρωθεί ούτε ο αριθμός των εννέα τακτικών υποψηφίων, τότε για τη συμπλήρωση των υπολοίπων τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία της αυτοπρότασης ή ετεροπρότασης, και οι υποψήφιοι που θα προκύψουν με αυτόν τον τρόπο θα συμμετάσχουν κανονικά με τους υπόλοιπους στην εκλογική διαδικασία.


Εάν σε κάθε περίπτωση δεν συμπληρωθεί ο αριθμός έστω των εννέα υποψηφίων, τότε το προηγούμενο Δ.Σ. παρατείνει τη θητεία του για ακόμη ένα χρόνο, και οι τυχόν υποψήφιοι που υπάρχουν ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη αυτού.


Ανυπαίτια ή για μη σοβαρό λόγο ανάκληση υποψηφιότητας μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, ελέγχεται πειθαρχικά από το νέο Δ.Σ..
Μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους σε μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Ά Αντιπρόεδρο, ΄Β Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Έφορο Κινητής και Ακίνητης περιουσίας και δύο μέλη. Για την συγκρότηση σε σώμα τα μέλη του Δ. Σ. καλούνται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου με συστημένη επιστολή, σε κλειστή συνεδρίαση στο χώρο συνεδριάσεων της Λέσχης και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, όπου και θα ορίζεται και σε περίπτωση μη συγκέντρωσης όλων των μελών νέα συνεδρίαση εντός της ίδιας προθεσμίας. Τη συστημένη επιστολή αναπληρώνει η έγγραφη δήλωσή τους στη Γραμματεία ότι έλαβαν γνώση της προσκλήσεως.

Άρθρο 15ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Μαζί με τα μέλη που εκλέγονται για να συγκροτήσουν το Δ.Σ. εκλέγονται και άλλα έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία συμπληρώνουν με τη σειρά της εκλογής τους τις θέσεις που κενώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας του. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, μειωθεί από εννέα (9) σε πέντε (5) και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα μήνα Γ.Σ. με θέμα την ανάδειξη νέας διοίκησης του Συλλόγου, με μέριμνα των μελών του Δ.Σ., και σε περίπτωση παραιτήσεως όλων των μελών, με μέριμνα των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 16ο
Το Δ. Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ. Σ. , διοικεί τη Λέσχη, προσέχει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της Λέσχης, οργανώνει τα διάφορα τμήματα της Λέσχης, ελέγχει τη λειτουργία τους και εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους προϋπολογισμούς τους, ορίζει αρμόδιες Επιτροπές για να διευθύνουν κάθε Τμήμα επιλέγοντας για τη στελέχωσή τους κατάλληλα πρόσωπα από τα μέλη του Δ. Σ. και του Σωματείου ή ακόμη και από μη μέλη του, συντάσσει τους προϋπολογισμούς της Λέσχης και στο τέλος της θητείας του υποβάλλει στη Γ. Σ. τον απολογισμό της δράσης του για έγκριση.
Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.


Τα μέλη του Δ. Σ. δεν επιτρέπεται να εργάζονται με αμοιβή για τη Λέσχη, ούτε να συνάπτουν με αυτή συμβάσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα να πληρωθούν για την προσφορά κάθε είδους υπηρεσιών, ούτε να αποβλέπουν στο κέρδος με την ανάληψη κάποιου έργου, προμήθειας ή άλλης παροχής προς το Σωματείο. Σε κάθε περίπτωση που προκύψει από τέτοια ενέργεια περιουσιακή ζημία της Λέσχης, αυτή ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή και αποδίδονται ευθύνες από τη Γ.Σ.


Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
Σύναψη δανείου μεταξύ του Συλλόγου και των μελών του Δ.Σ. ή των λοιπών οργάνων της διοίκησής του απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση είναι απόλυτα άκυρη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Σύλλογο από μέλη της Λέσχης για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Κάθε παράβαση της προηγούμενης απαγόρευσης συνιστά λόγο έκπτωσης του Δ.Σ., κάθε δε ζημιά της Λέσχης βαρύνει ατομικά και με την προσωπική τους περιουσία τα μέλη του Δ.Σ. που παρανόμησαν.

'Άρθρο 17ο ΑΠΑΡΤΙΑ Δ.Σ.
Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται πέντε (5) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ. Σ. μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ. Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, σε ρητή ημέρα ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Πέντε (5) μέλη του Δ. Σ. ή δεκαπέντε (15) μέλη της Λέσχης, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου, με αίτηση τους στον Πρόεδρο. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρετε η αιτία της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε επτά (7) ημέρες.
Οι συνεδριάσεις του Δ. Σ. είναι κατ’ αρχήν δημόσιες, μπορεί όμως με αιτιολογημένη απόφασή του το Δ. Σ. είτε να μην παράσχει δικαίωμα λόγου στα παρευρισκόμενα μη μέλη του Δ. Σ. είτε, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία επτά (7) μελών του να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών. Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ. τηρούνται σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 18ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του συλλόγου εκπροσωπεί τη Λέσχη σε όλες τις σχέσεις του, μπροστά σε όλες τις αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καλεί το Δ. Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, συντονίζει τις ενέργειες κ.λ.π. και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του Ομίλου, των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Ομίλου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. εάν απ’ την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.
Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Δεν μπορεί να εκλεγεί κανείς στη θέση του προέδρου για περισσότερο από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και για τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Άρθρο 19ο Α & Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Ά Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος και σε αυτόν, ο Β΄ Αντιπρόεδρος. Ο πρώτος, και εάν αυτός αρνηθεί, ο δεύτερος Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν το Πνευματικό – Εκθεσιακό Κέντρο.

Άρθρο 20ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του Συλλόγου επίσης φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Προσυπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο έφορος.
Με απόφαση του Δ. Σ. μπορεί να προσληφθεί ως βοηθός του Γενικού Γραμματέα, έμμισθος ή άμισθος Γραμματέας, που θα μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 21ο ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Ομίλου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τα εντάλματα πληρωμών υπογράφει και ο Πρόεδρος. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.
Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου, τις εισπράξεις των εσόδων. Δεν μπορεί να κρατάει περισσότερα από χίλια (1.000,00) ευρώ από τα χρήματα του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ..
Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να οριστούν ως αντιπρόσωποι για διενέργεια τραπεζικών εργασιών ή άλλων ταμειακών πράξεων ο Ταμίας και ο Πρόεδρος, από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, ώστε να έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν οποιοδήποτε ποσό, να εκτελούν τραπεζικές εργασίες και κάνουν αναλήψεις μέρους των καταθέσεων ή και το σύνολο των καταθέσεων.
Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει, το Δ. Σ. διορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του, το οποίο μέλος φέρει προσωπική ευθύνη για την άσκηση των καθηκόντων αυτών.
Με πρόταση και ευθύνη του Ταμία, το Δ. Σ., διορίζει ειδικό αμειβόμενο εισπράκτορα για να εισπράξει τις συνδρομές και τις άλλες απαιτήσεις του Σωματείου.

Άρθρο 22ο ΕΦΟΡΟΙ - ΜΕΛΗ
Ως μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, Έφορος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και δύο (2) μέλη.

Άρθρο 23ο ΕΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
Το Δ. Σ. έχει το δικαίωμα να δημιουργεί εφορίες-επιτροπές - ή συγχωνεύει ή καταργεί τις υπάρχουσες - που να απαρτίζονται από μέλη (επιτρόπους) του Συλλόγου. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μελή του Δ. Σ.(έφορος). Ο Σύλλογος διατηρεί Εφορίες-επιτροπές που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Λέσχης

Οι επίτροποι παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από σχετική πρόσκληση και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Δ. Σ. υπό τις οδηγίες και την καθοδήγηση του αρμόδιου Εφόρου.

Άρθρο 24ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ.Σ.
Το Δ. Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ. Σ. , διοικεί τη Λέσχη, προσέχει και επιδιώκει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της Λέσχης, οργανώνει τα διάφορα τμήματα της Λέσχης, ελέγχει τη λειτουργία τους και εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους προϋπολογισμούς τους, ορίζει αρμόδιες Επιτροπές για να διευθύνουν κάθε Τμήμα επιλέγοντας για τη στελέχωσή τους κατάλληλα πρόσωπα από τα μέλη του Δ. Σ. και του Σωματείου ή ακόμη και από μη μέλη του, συντάσσει τους προϋπολογισμούς της Λέσχης και στο τέλος της θητείας του υποβάλλει στη Γ. Σ. τον απολογισμό της δράσης του για έγκριση.

Άρθρο 25ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Το Δ. Σ., σε περίπτωση παραβάσεων αρχών του καταστατικού, έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία και μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:
1. της έγγραφης παρατήρησης
2. της έγγραφης επίπληξης
3. της προσωρινής αναστολής της ιδιότητας του μέλους για ένα (1) έτος (η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για μία φορά) και
4. της οριστικής διαγραφής. Η απόφαση αυτή του Δ. Σ. πρέπει να κριθεί στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση η ποινές πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή σε αυτόν που απευθύνονται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη τήρησης του εσωτερικού κανονισμού, και μπορεί όπου κρίνει αναγκαίο να εισηγείται με απόφαση του στη Γ.Σ. τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάργηση των διατάξεων του.

Άρθρο 27ο ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η Λέσχη έχει από τη φύση του σκοπού της ακομμάτιστο χαρακτήρα.. Οι διαλέξεις και οι δημόσιες ομιλίες ή συζητήσεις που έχουν κομματικό χαρακτήρα απαγορεύονται μέσα στη Λέσχη και στα πλαίσια της λειτουργίας της γενικότερα. Συγκεκριμένα: α) Η Λέσχη δεν συμμετέχει σε εκδηλώσεις κομματικών φορέων ή οργάνων. Ιδίως δεν επιτρέπετε να διαθέτει σ’ αυτές καλλιτεχνικά τμήματα της, να δημοσιεύει ή ανακοινώνει κείμενα με κομματικό χαρακτήρα, να λαμβάνει θέση υπέρ ή κατά κάποιου υποψήφιου σε αιρετό δημόσιο αξίωμα ή σε ανακλητή κυβερνητική θέση ή να συμμετέχει δια της διοικήσεώς της στις παραπάνω εκδηλώσεις.
Β) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης είναι ασυμβίβαστη με την εκλογή σε αιρετό δημόσιο αξίωμα (βουλευτής, Νομαρχιακός ή δημοτικός σύμβουλος) ή τον διορισμό σε ανακλητή κυβερνητικοί – θέση (Υπουργός, Περιφερειάρχης, Νομάρχης, διοικητής οργανισμού) Με την ανακήρυξη της υποψηφιότητας ή την αποδοχή του διορισμού στις παραπάνω θέσεις, το μέλος θεωρείται αυτοδικαίως ότι χάνει τη θέση του στη διοίκηση της Λέσχης, παραμένοντας απλό μέλος του σωματείου και εκδίδεται σχετική απόφαση του Δ.Σ. που ρυθμίζει και τη διαδικασία αναπλήρωσης της κενής θέσης.
γ) Τα μέλη της Λέσχης, που έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του μέλους ή του στελέχους πολιτικού κόμματος ή οργάνου υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά την υποχρέωση υπερκομματισμού και να αποφεύγουν τη μεταφορά αντιπαραθέσεων κομματικού χαρακτήρα στη λειτουργία της Λέσχης.

Άρθρο 28ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΝΩΣΕΙΣ
Απόφαση για τη προσχώρηση ή αποχώρηση της Λέσχης σε/από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια όργανα-ομοσπονδίες-ενώσεις λαμβάνεται από τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., με απόλυτη πλειοψηφία και σε κάθε περίπτωση κατόπιν ατομικής έγγραφης πρόσκλησης (άρθρο 10) και με απαρτία τουλάχιστον του ½ συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών (άρθρο 11 παρ. 1), εισαγόμενο πάντοτε ως θέμα ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 29ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 3/5 των μελών που παραβρίσκονται σ΄ αυτή και σε κάθε περίπτωση κατόπιν ατομικής έγγραφης πρόσκλησης (άρθρο 10) και με απαρτία το ½ συν ένα των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένα (άρθρο 11 παρ.1).

Άρθρο 30ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Σωματείο υπάρχει εφ’ όσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα των είκοσι (20) και οι δραστηριότητες του δεν αντίκεινται στους σκοπούς του παρόντος και του Νόμου. 
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση διάλυσης του Συλλόγου πρέπει να συγκληθεί για αυτό έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτοποιημένων ταμειακά μελών του Σωματείου, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ½ συν ένα αυτών (άρθρου 11 παρ. 1) και πλειοψηφία των ? των παρισταμένων μελών. Μετά τη λήψη της απόφασης για διάλυση του Σωματείου εκλέγεται τριμελής επιτροπή για καταγραφή της περιουσίας του Σωματείου και υποβολή της σχετικής εκθέσεως της στο Δήμο Βέροιας, με επίδοση αυτής νόμιμα με Δικαστικό Επιμελητή. Σε περίπτωση κωλύματος εκλογής της ανωτέρω επιτροπής, αναπληρώνεται από το προεδρείο της Γ.Σ.. Μετά την εκκαθάριση όλα τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Δήμο Βέροιας για αξιοποίησή της στον τομέα του πολιτισμού.

Άρθρο 31ο ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΗΜΑΙΑ
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, και σημαία, που γράφουν με βυζαντινά γράμματα τις λέξεις «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ», το έτος ίδρυσης (1955) και στο κέντρο έχει το μονοκέφαλο αετό με φορά κεφαλής προς τον δεξί του ώμο.

Άρθρο 32ο ΒΙΒΛΙΑ
Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
Α) Μητρώου μελών
Β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γ. Σ.
Γ)Πρακτικών συνεδριάσεων Δ. Σ.
Δ) Εσόδων –Εξόδων.
Ε)Περιουσιακών στοιχείων.
ΣΤ) Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγραφών.
Ζ) Βιβλίο Ελεγκτικής Επιτροπής
Τα βιβλία αυτά, καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμών, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Άρθρο 33ο ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση, αφού ληφθεί υπ’ όψη η ισχύουσα Νομοθεσία περί σωματείων.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Νόμος.

Άρθρο 34ο ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από τριάντα πέντε (34) άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολο του και υπογράφηκε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση, θα τεθεί δε σε ισχύ μετά την κατά το Νόμο απόφαση του Πρωτοδικείου Βέροιας και τη δημοσίευσή του στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων Συλλόγων του αυτού Πρωτοδικείου.
Βέροια 19 Φεβρουαρίου 2006
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ