Ο Έφορος των Τμημάτων της Λέσχης είναι μέλος του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία των τμημάτων, τα οποία σήμερα είναι:

 

Τμήμα εκμάθησης μουσικών οργάνων ήτοι λύρας, νταουλιού, γαβάλ, αγγείου. Κάθε όργανο έχει το δάσκαλό του ο οποίος εισπράττει για λογαριασμό του τα δίδακτρα από τους μαθητές του και υπογράφει συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών με την Ε.Λ.Β.

Τμήμα εκμάθησης ποντιακών χορών που αποτελείται Α) από το παιδικό αρχαρίων Β) από το παιδικό Γ) από το εφηβικό Δ) από το τμήμα εκπροσώπησης Ε) από το τμήμα ενηλίκων.Για διευκόλυνση του έργου του ο χοροδιδάσκαλος μπορεί να ορίσει για κάθε χορευτικό τμήμα έναν βοηθό που είναι συνυπεύθυνος για το τμήμα του. Επίσης ο χοροδιδάσκαλος ορίζει για κάθε τμήμα υπεύθυνο ένα ενεργό μέλος της Λέσχης. Ο χοροδιδάσκαλος, οι βοηθοί και οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι άμισθοι και η προσφορά τους είναι εθελοντική. Για κάλυψη των οδοιπορικών του εξόδων ο χοροδιδάσκαλος εισπράττει από τα τμήματα το 15% των διδάκτρων. Από το τμήμα ενηλίκων τα χρήματα πηγαίνουν στο ταμείο της Ε.Λ.Β.ΜΟΝΟ ΑΝ το μάθημα στο τμήμα ενηλίκων το κάνει ο χοροδιδάσκαλος της Ε.Λ.Β τότε τα χρήματα δίνονται στον χοροδιδάσκαλο ως οδοιπορικά.Με απόφασή του το Δ.Σ έχει καθορίσει τα δίδακτρα των τμημάτων εκμάθησης χορού παιδικών και εφηβικών ως εξής: Α) σε 40 ευρώ που η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει σε οκτώ δόσεις των πέντε ευρώ. Β) όταν μία οικογένεια έχει δυο παιδιά μαθητές το δεύτερο πληρώνει τα μισά δίδακτρα ήτοι είκοσι ευρώ που η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει σε οκτώ δόσεις των 7,5 ευρώ. Γ) όταν μία οικογένεια έχει τρία παιδιά το τρίτο παιδί δεν καταβάλει δίδακτρα. Δ) Για το τμήμα ενηλίκων ορίζεται το ποσό των 2.5 € το μάθημα.

Ο Έφορος τμημάτων συνεργάζεται με τους δασκάλους και τους υπευθύνους των τμημάτων για την σωστή λειτουργία τους. Ενημερώνει για τις προγραμματισμένες ή μη εκδηλώσεις τον χοροδιδάσκαλο, το συντονιστή των τμημάτων και συντονίζει τις ενέργειες πραγματοποίησης των εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον έφορο εκδηλώσεων.

Ο υπεύθυνος κάθε τμήματος τηρεί ονομαστικό κατάλογο των παιδιών που συμμετέχουν στα τμήματα, και εισπράττει το ποσό που αναλογεί κατά έτος.

Για τροποποίηση του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των πέντε εκ των εννέα μελών του Δ.Σ. Ο τροποποιημένος κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ μετά από εισήγηση του Προέδρου.

Βέροια 19 Ιουλίου 2015
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                         Ο Έφορος Τμημάτων       Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος   Θεοδωρίδης Σπύρος        Τουμπουλίδης Νικόλαος