Στο γενικότερο πλαίσιο της οργανωτικής βάσης που επιδιώκει να θέσει η διοίκηση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας,

1.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, σε τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζεται με απόφασή του, με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη Γραμματεία μέχρι την προηγούμενη ημέρα.

Η Ιματιοθήκη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας είναι μια από τις πιο άρτια οργανωμένες και αντιπροσωπευτικές ιματιοθήκες με ποντιακές φορεσιές στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνον.