1.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα, σε τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζεται με απόφασή του, με θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη Γραμματεία μέχρι την προηγούμενη ημέρα.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπων θεμάτων ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση μετά το πέρας του ωραρίου αποφασίζεται από το Δ.Σ. η παράταση της συνεδρίασης ή ο ορισμός άλλης ημέρας και ώρας συνεδρίασης. Κατά τη κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού έχει αποφασιστεί ως τόπος Συνεδρίασης ο χώρος συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα, ως ημέρα κάθε Τετάρτη και ώρα 19.00΄ με 21.00΄.

2. Έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου ή με αίτηση της πλειοψηφίας των μελών, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί και στα υπόλοιπα μέλη άμεσα με κάθε τρόπο, ακόμη και τηλεφωνικώς. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραληφθεί συνεδρίαση για λόγους αναψυχής ή για διεκπεραίωση τρεχουσών υποχρεώσεων της Λέσχης ή λόγω κωλύματος συγκρότησης απαρτίας.

3. Την καταχώρηση των θεμάτων επιμελείται η Γραμματεία κατόπιν σχετικής προηγούμενης επικοινωνίας με τα μέλη-εισηγητές, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης του Δ.Σ., οπότε σημειώνεται επιγραμματικά και η τυχόν υπάρχουσα εισήγηση. Η Γραμματεία κοινοποιεί τα θέματα οπωσδήποτε στον Πρόεδρο το μεσημέρι της Τρίτης, και αν ζητηθεί και στα υπόλοιπα μέλη. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε επιμέλεια για να λάβουν γνώση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

4. Θέματα μπορούν να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης εάν είναι έκτακτα και δεν μπορούσε να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία και δεν μπορεί να αναβληθεί η συζήτησή τους για την επόμενη συνεδρίαση (ως ημερήσιας διάταξης). Σε κάθε περίπτωση το μέλος που προτείνει θέμα προ ημερήσιας διάταξης οφείλει να ενημερώσει πριν το συμβούλιο τον Πρόεδρο, καθώς και να του γνωστοποιήσει την εισήγησή του.

5. Τα μέλη καλούνται να προσέρχονται τουλάχιστον 30΄ νωρίτερα στη Συνεδρίαση για να λαμβάνουν γνώση των θεμάτων της συνεδρίασης, και της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, και σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα, σε έκτακτη περίπτωση τον Πρόεδρο μία ώρα νωρίτερα. Τρεις (3) αδικαιολόγητες απουσίες από τακτικές συνεδριάσεις δίνουν το δικαίωμα στον Πρόεδρο να εισηγηθεί την αντικατάσταση μέλους από υπάρχοντα αναπληρωματικό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, να κηρύξει το μέλος έκπτωτο.

6. Ο Γραμματέας θα φροντίζει για την ορθή καταχώριση των θεμάτων και των αποφάσεων, καθώς και για τη σωστή λειτουργία της Γραμματείας σε συνεργασία με τη βοηθό γραμματείας, καθώς και για την παρουσία της τελευταίας κατά το αποφασισμένο ωράριο και στα Συμβούλια του Δ.Σ.

7. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, αφού ακουστεί η σχετική εισήγηση και η θέση του Προέδρου. Σε περίπτωση πολλών θεμάτων προς συζήτηση, προκειμένου να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά την κρίση του Προέδρου, μπορεί να παραληφθεί σε όλα ή σε κάποια από τα θέματα η τοποθέτηση εκάστου μέλους του Δ.Σ., εφόσον αυτή δεν είναι αντίθετη ή διαφοροποιημένη από την κατατεθείσα εισήγηση ή τη γνώμη του Προέδρου. Σε περίπτωση αντίθετης άποψης μέλους, αυτή μπορεί να καταχωρηθεί εφόσον το επιθυμεί το μέλος που την διατύπωσε, άλλως η απόφαση καταχωρείται ως ομόφωνη.

8. Για τη διενέργεια και εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της Λέσχης, αρμόδιος κατά περίπτωση είναι το μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ή ανάγκης περαιτέρω συνδρομής στη λήψη απόφασης ο Ά Αντιπρόεδρος, ενώ μόνο για θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή μεγάλης σημασίας θα απασχολείται και ο Πρόεδρος.

9.Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι καταρχήν ανοικτά στα μέλη της Λέσχης, τα οποία μπορούν να τα παρακολουθούν και να παίρνουν το λόγο κατόπιν άδειας του Προέδρου, τα δε πρακτικά μπορούν να τηρούνται και ηχογραφημένα. Επίσης, μέλος της Λέσχης μπορεί να θέσει θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. με γραπτή αίτησή του όπου θα περιλαμβάνεται και η εισήγηση-πρότασή του, την οποία θα καταθέτει τουλάχιστον μία μέρα πριν τη συνεδρίαση στη Γραμματεία, με την προϋπόθεση ότι ο Πρόεδρος θα τη συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη, άλλως θα την χρεώσει προς διεκπεραίωση στο αρμόδιο μέλος του Δ.Σ.

10.Ο πρόεδρος θα δέχεται μέλη της Λέσχης -κατά προτίμηση- στο Π.Π.Κ. μία ώρα νωρίτερα πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

11.Το κόστος παράστασης των μελών του Δ.Σ. σε εκδηλώσεις που τους έχουν ανατεθεί καλύπτονται από το ταμείο της Λέσχης. Με απόφαση του Δ.Σ. καλύπτονται και τυχόν περαιτέρω έξοδα κίνησης (μεταφοράς, διαμονής, διατροφής).

12. Για τροποποίηση του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των 5 εκ των 9 μελών του Δ.Σ. Ο τροποποιημένος Κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο Κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

13.Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον Κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. Βεροίας
α) Δήλωση έναρξης μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου έντυπο Μ3 (συνημμένο)
β) Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου έντυπο Μ7 (συνημμένο)
γ) Απόσπασμα πρακτικού κατανομής αξιωμάτων
δ) προσκόμιση φωτοτυπίας ταυτότητας
Η υποβολή πρέπει να γίνει σύμφωνα με το νόμο σήμερα εντός δέκα τρεχούμενων ημερών άλλως το πρόστιμο είναι 100€.
Λαμβάνει
α) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου διακοπή και έναρξη προέδρων και
β) Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου.
Τις βεβαιώσεις αυτές αρχειοθετεί στον οικείο φάκελο.

2. Υποβάλλει στο Ι.Κ.Α.
α) Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη (συνημμένο έντυπο)
β) Φωτοτυπίες των βεβαιώσεων που έλαβε από την ΔΟΥ
γ) Φωτοτυπία ταυτότητας
δ) Φωτοτυπία καταστατικού
ε) Προσκομίζει τον αριθμό ΑΕΜΕ

Λαμβάνει βεβαίωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη και την αρχειοθετεί στον οικείο φάκελο.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται αμέσως μετά τις εκλογές και την κατανομή αξιωμάτων, αλλά και σε περίπτωση που αλλάζει ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της διετίας. Επίσης μπορεί να υποβάλλει τις δηλώσεις άλλο μέλος του Δ.Σ. με εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Αντιπεριφέρεια για κάθε μεταβολή που θα γίνεται στη Λέσχη π.χ. αρχαιρεσίες, παραιτήσεις μελών Δ.Σ ή Ε.Ε., αλλαγή διεύθυνσης, κ.λ.π. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Στο τέλος κάθε χρόνου με απόφαση του Δ.Σ εγκρίνεται η πράξη επιτροπής πρωτοκόλλου καταστροφής. Είναι υπεύθυνος για την αλλαγή κωδικών ασφαλείας του συναγερμού και αλλαγής κλειδαριάς για λόγους ασφαλείας.

Τέλος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του προγραμματισμού για κάθε νέα χρονιά και τον ανακοινώνει στην Γ.Σ των μελών, καθώς επίσης και για την υλοποίησή του.

Βέροια 05 Ιουλίου 2015
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας
 Σαρημιχαηλίδης Παύλος   Τουμπουλίδης Νικόλαος