Η Ιματιοθήκη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας είναι μια από τις πιο άρτια οργανωμένες και αντιπροσωπευτικές ιματιοθήκες με ποντιακές φορεσιές στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνον.

 

Μέσα από προσπάθειες ετών δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ως προς την φύλαξη και συντήρηση των φορεσιών. Αποκτήθηκαν φορεσιές από τις ανατολικές έως τις δυτικές περιοχές του Πόντου με πιστά αντίγραφα και με βάση τις επιδιώξεις των υπευθύνων εξασφαλίστηκαν οι συνθήκες για την δημιουργία μιας ανυπολόγιστης σε τιμή και αξία κληρονομιάς.

Συνεκτιμώντας τις υπάρχουσες καταστάσεις και αναλογιζόμενοι τα νέα δεδομένα τα μέλη του Δ. Σ. αποφάσισαν να προβούν στην επιλογή ενός μέλους της Λέσχης στην υπεύθυνη θέση του ιματιοφύλακα.

Κανονισμός Λειτουργίας Ιματιοθήκης Ε. Λ. Β.

Το Δ. Σ. της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας αποφάσισε τον ορισμό του υπευθύνου της Ιματιοθήκης καθορίζοντας τα εξής,

* ο ιματιοφύλακας είναι ενεργό μέλος της Λέσχης,

* ο ιματιοφύλακας αναλαμβάνει το ανδρικό και το γυναικείο τμήμα,

* έχει την δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη, εάν το κρίνει απαραίτητο, για βοηθό του άλλο ενεργό μέλος της Λέσχης,

* για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων του ιματιοφύλακα, θα υπάρξει αποζημίωση της τάξεως των 1.000,00 ευρώ ετησίως, η οποία και θα καταβάλλεται από τον ταμία της Λέσχης ανά τρίμηνο σε 4 ισόποσες δόσεις και θα συμπληρώνεται ανάλογο γραμμάτιο,

* ο ιματιοφύλακας χρεώνεται με ανάλογο χρεωστικό έγγραφο ολόκληρη την αίθουσα της ιματιοθήκης της Λέσχης με τις φορεσιές και τα όποια υπάρχοντα αντικείμενα και επιπλα,

* ο ιματιοφύλακας ανά εξάμηνο διενεργεί τακτικό έλεγχο απογραφής σύμφωνα με την κατάσταση Κινητής – Ακίνητης Περιουσίας της Λέσχης και ενημερώνει εγγράφως τον Έφορο,

* ο ιματιοφύλακας είναι ο μοναδικός, εκτός του Έφορου Κ – Α Περιουσίας, που έχει στην κατοχή του το κλειδί του χώρου της ιματιοθήκης και φέρει την ευθύνη για τον χώρο αυτόν,

* η ενασχόληση του με την ιματιοθήκη ορίζεται σε έξι ώρες τουλάχιστον την εβδομάδα και θα συμφωνηθούν με τον Έφορο κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Ο υπεύθυνος της Ιματιοθήκης της Ε. Λ. Β. φροντίζει και ενεργεί για τα ακόλουθα,

• παραδίδει την φορεσιά και όλα τα εξαρτήματα της στον χορευτή, συμπληρώνοντας το ανάλογο χρεωστικό έγγραφο της Λέσχης

• υπογράφει κατά την παράδοση το χρεωστικό έγγραφο μαζί με τον χορευτή ελέγχοντας ένα προς ένα όλα τα εξαρτήματα,

• Παραλαμβάνει την φορεσιά και όλα τα εξαρτήματα της από τον χορευτή σύμφωνα με το χρεωστικό έγγραφο,

• Οι ώρες παράδοσης και παραλαβής των φορεσιών καθορίζονται από τον χοροδιδάσκαλο και διαφέρουν κατά περίπτωση,

• Η σειρά εξυπηρέτησης των χορευτών ορίζονται από τον χοροδιδάσκαλο και εξυπηρετείται ένας – ένας χορευτής,

• Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αντικειμένου που θα διαπιστωθεί κατά την επιστροφή – παράδοση της φορεσιάς, αν αυτή οφείλεται στον χορευτή, χρεώνει την απώλεια στον χορευτή και μεριμνά για την αποκατάσταση και τακτοποίηση του με τον προβλεπόμενο τρόπο, ο οποίος ορίζεται πάνω στο χρεωστικό έγγραφο είτε με επιδιόρθωση, είτε με αγορά νέου, είτε με καθαρισμό κ.ο.κ.,

• Ενημερώνει εγγράφως οποιαδήποτε ανωμαλία παρατηρεί κατά την παράδοση και παραλαβή των φορεσιών,

• Καταγράφει τις ελλείψεις, τις απώλειες και τις φθορές τις οποίες αντιλαμβάνεται και ενημερώνει εγγράφως τον Έφορο κινητής και ακίνητης περιουσίας,

• Φροντίζει για την καθαριότητα και ευταξία του χώρου της ιματιοθήκης,

• Μεριμνά για την οργάνωση του χώρου της ιματιοθήκης,

• Ευθύνεται για τον αερισμό του χώρου της ιματιοθήκης, αλλά και για τον αερισμό των φορεσιών μετά από κάθε χρήση,

• Συντηρεί τις φορεσιές από «μικροατυχήματα» (ξηλώματα και ράψιμο κουμπιών),

• Σιδερώνει την φορεσιά όταν κρίνεται απαραίτητο,

• Προτείνει εγγράφως την επιδιόρθωση των φορεσιών όταν χρειάζεται,

• Επιλέγει τον τρόπο διάθεσης των υπαρχόντων φορεσιών στους χορευτές,

• Ορίζεται ως ο μοναδικός υπεύθυνος των εκθετηρίων των φορεσιών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

• Φροντίζει για την ορθή και άψογη εμφάνιση των εκθετηρίων αυτών,

• Μεριμνά για τον εφοδιασμό εξαρτημάτων όπως καρφίτσες, παραμάνες, βαφές παπουτσιών κ.α.,

• Επιδιώκει μέσα από την καλή συνεργασία την ομαλή λειτουργία της ιματιοθήκης.