Οι νέοι της Λέσχης στα πλαίσια της οργανωμένης και μεθοδικής λειτουργίας τους συνέταξαν το ακόλουθο κανονισμό λειτουργίας.

 

 

- μέλη του τμήματος Νέων μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τα πολιτιστικά δρώμενα και να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

- εκπροσωπούνται από μια διοικούσα επιτροπή η οποία φέρει τον τίτλο «Διοικητικό Συμβούλιο».

- τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Ε.Λ.Β. με δικαίωμα ανάληψης θέσεων υπευθύνου, εκτός της συμμετοχής τους στην διοίκηση της Λέσχης.

- έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μετέχουν στην δύναμη του δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης και να συμμετέχουν στις δράσεις των οργάνων του.

- τα μέλη του Δ.Σ. ανάλογα με την συμμετοχή των νέων συγκροτούν μια ομάδα από 5 έως 9 άτομα.

- η λειτουργία του Δ.Σ. βασίζεται στις αρχές της διοίκησης και σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Λ.Β..

- οι αποφάσεις του Δ.Σ. σε διοικητικό (εκπροσωπήσεις, δράσεις, εκδηλώσεις, παραστάσεις, κ.α..) ή σε οικονομικό επίπεδο (κάλυψη δαπανών, αγορές, κ.α..), θα πρέπει να έχουν την έγκριση της διοίκησης της Ε.Λ.Β..

- το Δ.Σ. βαδίζει παράλληλα με την διοίκηση της Ε.Λ.Β. και κάθε μέλος του λειτουργεί επικουρικά με το αντίστοιχο μέλος της κεντρικής διοίκησης.

- το Δ.Σ. δραστηριοποιείται σε ανάλογες εφορίες και συμβάλει στην πραγματοποίηση του ετήσιου προγραμματισμού.

- το Δ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του τμήματος σε αρμονία με αυτόν της κεντρικής διοίκησης.

- η θητεία του Δ.Σ. έχει διάρκεια δύο ετών και η πρόταση σύστασης του κατατίθεται προς έγκριση στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

- η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο αναλόγως με τις υποχρεώσεις του τμήματος.

- το τμήμα τηρεί τα ακόλουθα βιβλία του τμήματος,

Μητρώο μελών, , βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ., βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων Νέων, βιβλίο ταμείου, κ.α..

- καθώς και τους ακόλουθους φάκελους,

Φάκελος εκδηλώσεων, φάκελος αιτήσεων νέων μελών, φάκελος φωτογραφιών, φάκελος εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, κ.α..

- οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τα παραπάνω και δεν εμπίπτει στις διατάξεις και τα άρθρα του Καταστατικού της Ε.Λ.Β. αρμόδιο όργανο ορίζεται η κεντρική διοίκηση και κατόπιν η Γενική Συνέλευση της Λέσχης.

- το παρών φέρει τον τίτλο του Κανονισμού Λειτουργίας του τμήματος Νέων και ισχύει μέχρι την τροποποίηση του η οποία και το αντικαθιστά εξ ολοκλήρου.