Ο Έφορος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας είναι υπεύθυνος για την Κινητή και Ακίνητη περιουσία της Λέσχης.

 

1.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου περιουσίας που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον ίδιο. Το βιβλίο περιουσίας τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή και ενημερώνεται σε συνεργασία με τη βοηθό γραμματείας. Τα αντικείμενα είναι καταχωρημένα σε 23 κεφάλαια όσοι και οι χώροι του κτιρίου για ευκολότερη παράδοση- παραλαβή.

2.Στο τέλος του χρόνου εκτυπώνει από τον Η/Υ το βιβλίο και το αρχειοθετεί στον οικείο φάκελο. Καλεί την επιτροπή πρωτοκόλλου καταστροφής και συντάσσει το πρωτόκολλο με όσα αντικείμενα καταστράφηκαν υπογράφεται από την επιτροπή και επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο περιουσίας.

3.Συνεργάζεται με την ιματιοφύλακα της οποίας προΐσταται και μεταφέρει στο Δ.Σ. όποια προβλήματα, ελλείψεις έχει η ιματιοθήκη.

4.Συνεργάζεται με τον Β’ Αντιπρόεδρο για θέματα συντήρησης του κτιρίου τα οποία προωθεί στον εκπρόσωπο του Δήμου για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

5.Είναι υπεύθυνος για την έκθεση λαογραφικού υλικού και για το εκθετήριο της Λέσχης για την πλήρωση του οποίου συνεργάζεται με τον Ταμία και τον Πρόεδρο της Νεολαίας.

6.Φροντίζει για την συμπλήρωση της σειρές «Αρχείο Πόντου και Παραρτήματα» καθώς επίσης και για την αγορά και διάθεση βιβλίων σε συνεργασία με τον Ταμία.

7.Σε συνεργασία με την ιματιοφύλακα πραγματοποιεί δύο φορές το χρόνο καταμέτρηση της ιματιοθήκης.

Για τροποποίηση του παρόντος απαιτείται πλειοψηφία των πέντε εκ των εννέα μελών του Δ.Σ. Ο τροποποιημένος κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αποφασίζει το Δ.Σ μετά από εισήγηση του Προέδρου.

 Βέροια 02 Αυγούστου 2015
Ο Πρόεδρος                            Η Έφορος Κ-Α Περιουσίας        Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος      ΟυζουνίδουΜόρφω                    Τουμπουλίδης Νικόλαος