ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ

 

1.Βιβλίο ταμείου όπου καταχωρούνται κατά ημερομηνία και μήνα όλες οι ταμειακές πράξεις (εισπράξεις-πληρωμές).

2.Μπλοκ γραμματίου εισπράξεως.

3.Μπλοκ εντάλματος πληρωμής, στο οποίο επισυνάπτεται ταμιακή απόδειξη, τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη για κάθε πραγματοποιημένη δαπάνη. Εντάλματα πληρωμής χωρίς συνημμένη απόδειξη ισχύουν μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ.

4.Συγκεντρωτικές καταστάσεις ενταλμάτων πληρωμής. Υπογράφονται από τον ταμία, τον γενικό γραμματέα και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με συνημμένα τα εντάλματα πληρωμής τοποθετούνται κατά μήνα σε φακέλους, στους οποίους αναγράφονται ο μήνας και οι αριθμοί των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

5.Τα παραπάνω θεωρούνται μονίμως από την Νομαρχία Διεύθυνση Πολιτισμού πριν χρησιμοποιηθούν.

6.Μπλοκ επί αποδόσει λογαριασμού για μετρητά ή διάφορα υλικά.

7.Καρτέλες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά βιβλία για την παρακολούθηση των επί μέρους λογαριασμών του ταμείου.

8.Βιβλίο εξελεγκτικής επιτροπής.
Μετά από κάθε εκδήλωση, χορό, οικονομική ενίσχυση από τα μέλη κ.λπ., ο ταμίας συντάσσει πρακτικό απολογισμού που υπογράφεται από τον ίδιο και τον πρόεδρο του Δ.Σ, όπου φαίνεται ο αριθμός έκδοσης, πώλησης και υπολοίπων εισιτηρίων ή προσκλήσεων και το τελικό όφελος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το πρακτικό και τα παραστατικά αποκόμματα κ.λπ., φυλάσσονται μέχρι την έγκριση από τη γενική συνέλευση όλων των οικονομικών πεπραγμένων της παρελθούσης χρήσης και της απαλλαγής από κάθε ευθύνη του Δ.Σ.

Με ευθύνη του ο ταμίας φροντίζει για την εκτύπωση και θεώρηση όσων εντύπων χρειάζονται στο ταμείο. Τηρεί κατάσταση εντύπων. Όλα τα παραστατικά, βιβλία και μπλοκ, ο ταμίας οφείλει να τα τοποθετεί εντός φακέλων και να τα αρχειοθετεί. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη του αρχείου του.

Μετά το πέρας της θητείας του, ο ταμίας οφείλει να παραδώσει σε αυτόν που θα τον διαδεχθεί το υπόλοιπο ταμείου, βιβλία, έντυπα, αρχείο και πλήρη κατάσταση με τις ταμειακές εκκρεμότητες της Λέσχης.

Με ευθύνη του ταμία, για λογαριασμό της Λέσχης, υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 10 Μαρτίου κάθε χρόνο, όπως τουλάχιστον ισχύει σήμερα. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την δήλωση του ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας, η οποία υποβάλλεται μέχρι τέλος Ιουνίου εκάστου έτους.

Οι διάφορες αποζημιώσεις για οδοιπορικά, καταβάλλονται δεδουλευμένες.

Για τροποποίηση του παρόντος, απαιτείται πλειοψηφία των 5 εκ των 9 μελών του Δ.Σ.. Ο τροποποιημένος Κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από την επόμενη συνεδρίαση από την τροποποίηση. Ο Κανονισμός δεν φέρει αύξοντα αριθμό, αλλά μονάχα την ημερομηνία ισχύος του.

Για οποιοδήποτε θέμα ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού ή θέματος που δεν ρυθμίζεται από τον Κανονισμό, αποφασίζει το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του προέδρου.

Καλεί την εξελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό δυο φορές το χρόνο για έλεγχο, την δεύτερη φορά μετά το κλείσιμο χρήσης κάθε έτους για την επικείμενη Γ.Σ των μελών. Το πόρισμα της Ε.Ε. καταχωρείται στο οικείο βιβλίο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ταμείου, ο ταμίας χρησιμοποιεί βιβλία και έντυπα, από τα οποία τα περισσότερα προβλέπονται από το καταστατικό και από το νόμo
1.ΒΙΒΛΙΑ

α) Βιβλίο Ταμείου αριθμημένο κατά σελίδα σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Λέσχης. Στην τελευταία σελίδα αναγράφεται η χρήση του και θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Φωτοτυπία της τελευταίας σελίδας υποβάλλεται στην Αντιπεριφέρεια.

β) Βιβλίο Εξελεγκτικής Επιτροπής αριθμημένο κατά σελίδα σφραγισμένο με την σφραγίδα της Λέσχης. Στην τελευταία σελίδα αναγράφεται η χρήση του και θεωρείται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

2.ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

α) Διπλότυπο αριθμημένο μπλόκ συγκεντρωτικών ενταλμάτων πληρωμής. Σφραγίζονται με την σφραγίδα της Λέσχης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ. Οι καταστάσεις με συνημμένα τα εντάλματα πληρωμής τοποθετούνται κατά μήνα σε φακέλους στους οποίους αναγράφονται ο μήνας και οι αριθμοί των καταστάσεων.

β) Μπλόκ αριθμημένων διπλοτύπων γραμματίων είσπραξης.

γ) Μπλόκ αριθμημένων διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής.
Τα διπλότυπα γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής σφραγίζονται με την σφραγίδα της Λέσχης και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία στην τελευταία σελίδα του μπλόκ με την αναγραφή της φράσης «Θεωρούνται οι διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης του σωματείου με την επωνυμία Ε.Λ.Β. από Νο ... έως Νο ...., ημερομηνία, σφραγίδα του σωματείου και υπογραφή από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ. με την αναγραφή των ονομάτων τους ολογράφως.

Για την πλήρωση του φακέλου μας στην Αντιπεριφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 29 Π.Δ. 281/1914 φροντίζουμε να στείλουμε μετά την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. των μελών της Ε.Λ.Β και για την διάρκεια της θητείας του.

1. Πρακτικό Γ.Σ. για προκήρυξη εκλογών ανάδειξης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

2. Πρακτικό Αρχαιρεσιών της Ε.Ε. για ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Ε.Ε θεωρημένο από την Εφορευτική Επιτροπή.

3. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και εκλογές προεδρείου του Δ.Σ από το βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ.

4. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Δ.Σ. και Ε.Ε στην οποία αναγράφονται η διεύθυνση και τα τηλέφωνά τους.

5. Διεύθυνση των γραφείων του σωματείου και αριθμό τηλεφώνου.

6. Καταστατικό του συλλόγου (κατατέθηκε).

7. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου από την εφορία (Πρόεδρος).

8. Απόφαση Ειρηνοδικείου (εάν τροποποιηθεί το καταστατικό).

9. Οικονομικός απολογισμός της διετούς θητείας του Δ.Σ., θεωρημένος από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Δ.Σ.

10. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής της διετούς θητείας του Δ.Σ., θεωρημένη από την Επιτροπή.

11. Αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας Γ.Σ. στην οποία εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. (ανάγνωση έκθεσης Ε.Ε., ομόφωνη έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσα ευθύνη) θεωρημένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.

3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Τηρεί καρτέλες για λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών κάθε δραστηριότητας και διπλότυπα μπλόκ επί αποδόσει λογαριασμού για μετρητά ή διάφορα υλικά.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ταμείου, ο ταμίας σε συνεργασία με τον Γραμματέα, πρέπει να καταθέσει στις τράπεζες ΕΤΕ, ALPHA BANK και EFG EUROBANK νομιμοποιητικά έγγραφα όπως φαίνεται παρακάτω:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (συνημμένες επιστολές)

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με βεβαίωση, επί του σώματός του, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ότι είναι το ισχύον, με σφραγίδα του αρμοδίου Πρωτοδικείου στην οποία αναφέρεται ο αριθμός της δικαστικής απόφασης περί εγκρίσεώς του. (Σήμερα υπάρχει στο φάκελο, θα υποβληθεί σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού).

β) απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών( με αναφορά στην απαρτία, δηλαδή πόσα άτομα παρέστησαν από τον αριθμό των τακτοποιημένων οικονομικά μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου), περί της εκλογής των μελών της εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Δ.Σ.

γ) Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής περί του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Δ.Σ της Ε.Λ.Β.

δ) Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του παρόντος Δ.Σ. με μνεία απαρτίας δηλαδή ονομαστική αναφορά παρόντων και απόντων αν και κλήθηκαν κανονικά.

ε) Απόσπασμα πρακτικού που εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Ταμία του Δ.Σ. από κοινού ή μεμονωμένα να διενεργούν αναλήψεις από το λογαριασμό της Ε.Λ.Β.

στ) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών για την εκλογή του παρόντος Δ.Σ.

ζ) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτουν οι καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία βιβλία σωματείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (συνημμένη επιστολή)

Για τον Πρόεδρο και τον Ταμία που μπορούν να κάνουν αναλήψεις μετρητών απαιτούνται:

α) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία και πρωτότυπο)

β) Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (φωτοτυπία και πρωτότυπο)

γ) Λογαριασμό ΔΕΚΟ.

δ) Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή ενημερωτικό σύνταξης ή κάρτα ανεργίας (φωτοτυπία και πρωτότυπο).

2.ALPHA BANK (συνημμένη επιστολή)

α) Επικυρωμένο καταστατικό από το Πρωτοδικείο

β) Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή του Δ.Σ. (Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής)

γ) Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων

δ) Πρακτικό του Δ.Σ. που ορίζει ποιοί δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σωματείο από κοινού ή μεμονωμένα στις τραπεζικές συναλλαγές.

ε) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

στ) Πιστοποιητικό περί μεταβολών από το Πρωτοδικείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας που είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν αναλήψεις από την Τράπεζα προσκομίζουν

α) Δελτίο ταυτότητας

β) Εκκαθαριστικό ΔΟΥ

γ) Λογαριασμό ΔΕΚΟ για την διεύθυνση κατοικίας τους

δ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ-01012 με αποδεικτικό υποβολής για το σωματείο.

ε) φωτοτυπία ταυτότητας Προέδρου και Ταμία ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ.

στ) φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ Προέδρου και Ταμία ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ.

ζ) φωτοτυπία ή βεβαίωση αποδοχών Προέδρου και Ταμία ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ.

3. EFG EUROBANK

α) Πρακτικά Γ.Σ εκλογής μελών Ε.Ε.

β) Πρακτικά εφορευτικής επιτροπής (διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη μελών Δ.Σ.)

γ) Πρακτικό Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα

δ) Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο ή τον ταμία για συναλλαγές με την τράπεζα

ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου από το οποίο προκύπτουν οι καταχωρήσεις που έχουν γίνει σήμερα στα οικεία βιβλία σωματείων

στ) Πρόσφατο Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μή προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών .

ζ) Καταστατικό με ενσωματωμένες τυχόν τροποποιήσεις του. (Σήμερα υπάρχει στο φάκελο θα υποβληθεί σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού)
Στα πρακτικά Γ.Σ και Δ.Σ. πρέπει να γίνεται μνεία περί νομίμου συγκλήσεως και απαρτίας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Ε.Λ.Β. σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα δικαιούται απαλλαγή ΦΠΑ από την ΔΟΥ για δυο μόνο εκδηλώσεις ετησίως. Για το λόγο αυτό υποβάλλει αίτηση στη ΔΟΥ (συνημμένο υπόδειγμα) όπου φαίνεται :

α) ότι είναι πολιτιστικό σωματείο.

β) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΑΦΜ.

γ) ότι δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα

δ) ότι είναι η πρώτη ή η δεύτερη εκδήλωση για το τρέχον έτος

ε) Είναι πολιτιστική εκδήλωση (πολιτιστικός σκοπός) και δεν αφορά οικονομική ενίσχυση του σωματείου.

στ) Ο χρόνος εκδήλωσης.

ζ) ο αριθμός των εισιτηρίων που θα εκδοθούν για απαλλαγή ΦΠΑ.

η) προσκομίζει φωτοτυπία του καταστατικού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Ε.Λ.Β. υποβάλλει στη ΔΟΥ

α) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 10 Μαρτίου το αργότερα όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ταμείου. Δίδει στο λογιστή οικονομικά στοιχεία όπως παρακάτω.

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
Διαφημίσεις
Μισθοί
Συνδρομές
Εργοδοτικές εισφορές
Χορηγίες
Αμοιβές τρίτων
Επιδοτήσεις Δημοσίου
Δαπάνες ακινήτων
Λοιπά έσοδα
Φόροι τόκων
Τόκοι (Δηλώνονται πάνω από 200€)
Πραγματοποίηση σκοπού
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Το σύνολο των εσόδων και εξόδων πρέπει να συμφωνεί με τα έσοδα και τα έξοδα της χρήσης που αναφέρονται στο κλείσιμο του ταμείου.
Υποβάλει επίσης δήλωση ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας μέχρι 30 Ιουνίου όπως ισχύει σήμερα.
Τέλος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενους έτους και τον ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μελών.

Βέροια 05 Ιουλίου 2015

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος Στολτίδης Ηλίας Τουμπουλίδης Νικόλαος